Niejsza Polityka Prywatności i plików cookie (dalej „Polityka prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych gromadzonych przez Administratora w ramach korzystania przez użytkowników (dalej „Użytkownicy”) ze sklepu internetowego Innwell.pl i związanych z tym usług (dalej „Serwis”), a także stosowanie plików cookie w związku z Serwisem.

 

1.    ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Innwell spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-451) przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 506/113, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000626697, posiadająca NIP: 7811930340 oraz kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 PLN. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na wskazany w zdaniu poprzedzającym adres siedziby, a także przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail) na adres biuro@innwell.pl.

2.    CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:

a.         nawiązania relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem osób (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b.        realizacji umowy o świadczenie usług zawieranej na warunkach określonych Regulaminem innwell.pl (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c.         wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów rachunkowych i podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d.        realizacji uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e.        realizacji uzasadnionego interesu Administratora w zakresie marketingu towarów lub usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f.          analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach korzystania z Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb Użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

3.    ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.        Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Cele i podstawy zbierania danych osobowych są jasno określone niniejszą Polityką prywatności. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.

2.        Podanie danych na stronach Serwisu jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania może być niemożność skorzystania przez Użytkownika z usługi, w tym zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług na warunkach określonych Regulaminem sklepu internetowego innwell.pl.

3.        Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do osoby, której dane dotyczą.

4.        Jeżeli Użytkownik wprowadza w Serwisie dane osób trzecich do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług Administratora, to Użytkownik powinien posiadać uprawnienie do wprowadzenia takich danych osób trzecich w Serwisie, na przykład posiadać stosowną zgodę osoby trzeciej oraz spełnić w imieniu Administratora wtórny obowiązek informacyjny wobec danych osób pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dotyczą (zgodnie z art. 14 RODO).

 

4.    PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1.        Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, przysługuje prawo do:

a.         dostępu do treści swoich danych;

b.        sprostowania danych osobowych;

c.         ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d.        usunięcia danych osobowych;

e.        przenoszenia danych;

f.          cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę Użytkownika, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

2.         Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail Administratora (wskazany w punkcie 1) stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) osoby, korzystającej z takiego uprawnienia.

3.         Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa.

 

5.    ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1.        Dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym odbiorcom, z którymi Administrator pozostaje we współpracy, takim jak: podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), agencjom marketingowym, firmom windykacyjnym. Przekazanie, jak i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z naszymi instrukcjami, zasadami ochrony prywatności oraz wszelkimi innymi stosownymi środkami ochrony poufności i bezpieczeństwa.

2.        Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązującego prawa, w tym właściwym organom państwowym, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.

3.        Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów wskazanych w punkcie 7 ust. 7 (w tym do państwa trzeciego). Niezależnie od powyższego dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeśli nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. Przekazywane do innych odbiorców w krajach trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską lub na podstawie standardowych klauzul umownych, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej lub na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

 

6.    OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

1.       Administrator ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba że zachodzą racjonalne przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych.

2.       Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

7.    PLIKI COOKIE

1.        Administrator stosuje pliki cookie lub podobne technologie (zwane dalej łącznie: „plikami cookie”) poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przeznaczone do korzystanie ze stron w domenie innwell.pl i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeglądających strony w domenie innwell.pl.

2.        Zbieranie danych przy pomocy plików cookie pozwala dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji Użytkowników to jest osób przeglądających strony internetowe w Serwisie, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu.

3.        Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

4.        Dane gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkowników i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

5.        Administrator stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie ze względu na czas przez jaki cookie – „sesyjne” oraz „stałe”:

a.         cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

b.        cookie stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika następujące rodzaje plików cookie.

6.         Administrator stosuje, co do zasady, następujące pliki cookie ze względu na niezbędność do realizacji usług:

a.         niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b.        wydajnościowe” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

c.         funkcjonalne” pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

d.        reklamowe” pliki cookie, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7.        Administrator stosuje pliki cookie zewnętrznych dostawców:

a.         Google Analytics – pliki wykorzystywane przez spółkę Google umożliwiające analizowanie korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach, w tym wyłączeniu, zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl;

b.        Facebook – używane przez Facebook do dostarczania usług reklamowych.

c.         Google Ads Remarketing – pliki wykorzystywane przez spółkę Google umożliwiające zwracanie się do Użytkowników z ukierunkowaną reklamą na stronach sieci partnerów Google. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach, w tym wyłączeniu, zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.plpolicies/privacy/;

d.        Google Tag Manager - narzędzie spółki Google stosowane do zarządzania tagami (znacznikami) strony internetowej. W ramach tej usługi nie są używane żadne pliki cookie i nie są gromadzone żadne dane osobowe.

8.         W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9.       Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

10.   Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.